CONDICIONS VENDA / CONDICIONES VENTA / SALES CONDITIONS


CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Tota comanda es farà per escrit, i la seva recepció comportarà l'acceptació de les nostres condicions de venda.

PREUS I OFERTES/PROMOCIONS
Tots els preus són nets i a ports pagats, sempre que l’import de la comanda superi 100 €.
Les ofertes tindran una validesa de 2 mesos, sempre que no s'especifiqui data.

PAGAMENTS I LLIURAMENT
La forma de pagament serà la acordada amb cada client.
El termini de lliurament serà en un màxim de 15 dies.

RECLAMACIÓ, CLÀUSULES ESPECIALS I COMPETÈNCIES
Les reclamacions per defectes en la quantitat o qualitat de la mercaderia s’hauran d’efectuar dins d'un termini de 4 dies a partir de la data de lliurament. En cas contrari, es considerarà que la mercaderia ha arribat en perfectes condicions.
El venedor és propietari de la mercaderia fins que es faci el seu pagament. En cas de litigi, únicament serà competent a la Cambra de Comerç de Barcelona.CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Todo pedido se hará por escrito, y su recepción comportará la aceptación de nuestras condiciones de venta.

PRECIOS Y OFERTAS/PROMOCIONES
Todos los precios son netos y a portes pagados, siempre que el importe del pedido supere 100 €. Las ofertas tendrán una validez de 2 meses, siempre que no se especifique fecha.

PAGO Y ENTREGA
La forma de pago será la acordada con cada cliente. El término de entrega será en un máximo de 15 días.

RECLAMACIONES, CLÁUSULAS ESPECIALES Y COMPETENCIAS
Las reclamaciones por defectos en la cantidad o calidad de la mercancía se deberán comunicar dentro de un período de 4 días a partir de la fecha de entrega. En caso contrario, se considerará que la mercadería ha llegado en perfectas condiciones.
El vendedor es propietario de la mercadería hasta que se realice su pago. En caso de litigio, únicamente será competente en la Cámara de Comercio de Barcelona.
GENERAL SALE CONDITIONS

Every order has to be made by written and its reception means the acceptance of our sale conditions.

PRICES AND OFFERS/PROMOTIONS
All the prices are net. Transport costs will be EXWORKS for international trade. Offers are valid for 2 months, if the offer does not have a fixed date.

PAYMENT AND DELIVERY
Means of payment will be those which agreed on with each customer. We deliver within maximum 15 days.

COMPLAINTS, SPECIAL CLAUSES AND COMPETENCES
Complaints in quantity or quality must be communicated within 4 days after delivery. If there are not, it means that the goods arrived in perfect conditions.
The seller is the owner of the goods until they are paid. In case of lawsuit, the Chamber of Commerce of Barcelona will be the only competent one.