SEGURETAT I SALUT / SEGURIDAD Y SALUD / HEALD AND SAFETY


SEGURETAT I SALUT EN LA UTILITZACIÓ D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Aquest full informatiu recull les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels treballadors d'equips de protecció individual.

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats necessari per establir un adequat nivell de protecció de la salut davant dels risc derivats de les condicions de treball.Entre les normes, es troba la destinada a garantir la utilització per part dels treballadors d'equips de protecció individual (EPI) que els protegeixin d'aquells riscos per a la salut o la seva seguretat.
L'equip de protecció individual és qualsevol equip destinat a ser dut subjectat pel treballador, perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar-ne la seguretat o la salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal finalitat.

L'empresari haurà d'estudiar les possiblitats d'adoptar mètodes, mesures i/o procediments d'organització del treball i/o implantar mètodes de protecció col.lectiva, per evitar riscos o limitar-los suficientment, o disminuir els sus efectes sobre els treballadors.

Per als llocs de treball on s'hagi de recórrer a la protecció individual, caldrà precisar els riscos a cobrir, les parts del cos a protegir i els tipus d' EPI necessaris que s'han d'utilitzar, comprant-los posteriorment amb les característiques dels equips disponibles al mercat.

Els EPI es subministraran gratuïtament als treballadors, seran d'ús personal i es vetllarà pel seu correcte ús i manteniment.

Els treballadors tindran cura i utilitzaran correctament els EPI, informant immediatament sobre qualsevol defecte, anomalia o dany sofert per l'equip que pugui originar una pèrdua de la seva eficàcia protectora.
SEGURIDAD Y SALUD EN LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Esta hoja informativa recoge las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por parte de los trabajadores de equipos de protección individual.

La Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades, preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Entre las normas se encuentra la destinada a garantizar la utilización por parte de los trabajadores de equipos de protección individual (EPI) que les protejan de aquellos riesgos para su salud o su seguridad.
El equipo de protección individual es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujeto por el trabajador, para que lo proteja de uno o diversos riesgos que puedan amenazar la seguridad o la salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado con tal fin.
El empresario deberá estudiar las posibilidades de adoptar métodos, medidas y/o procedimientos de organización del trabajo y/o implantar métodos de protección colectiva, para evitar riesgos o limitarlos lo suficiente, o disminuir sus efectos sobre los trabajadores.

Para los lugares de trabajo donde se tenga que recurrir a la protección individual, se deberá precisar los riesgos a cubrir, las partes del cuerpo a proteger y los tipos de EPI necesarios que se han de usar, comparándolos posteriormente con las características de los equipos disponibles en el mercado.
Los EPI se suministrarán gratuitamente a los trabajadores, serán de uso personal y se velará por su correcto uso y mantenimiento.
Los trabajadores usarán y cuidarán correctamente los EPI, informando inmediatamente sobre cualquier efecto, anomalía o daño sufrido por el equipo que pueda originar una pérdida de su eficacia protectora.

SECURITY AND HEALTH USING PROTECTION EQUIPMENT

This informative leaflet shows the minimum dispositions of security and health regarding the use of individual protection equipment (EPI) by workers.
The law 31/1995 November 8th PREVENTION AND WORKING RISKS outlines the basic responsibilities within the working environment, in order to guarantee a correct level of protection of health within the work place. Among the norms, there is one that aims to guarantee the use of individual protection equipment (EPI) by workers, in order to protect them from the risks that endanger their health and security.

An individual protection equipment is any accessory that is going to be worn or held by the workers, aiming to protect them from one or various risks that can threaten their safety or health.
The employer will have to study the possibilities of adopting methods, measures and/or procedures of organization and/or establish collective methods of protection, in order to avoid or limit risks or to reduce their effects on the workers.For those jobs that require individual protection, the risks to be covered will have to be determined, as well as the parts of the body that should be protected and the types of EPI necessary that should be used, comparing them subsequently with the characteristics of the equipment available in the market.
The EPI will be free for the workers and they will be of personal use.

The workers will use and look after their EPI correctly, reporting immediately on any defect or damage suffered by the equipment, which could cause a loss of their protective efficiency.
No hay comentarios: