Presentació


Protec Laboral va iniciar les seves activitats al 2001 i es dedica des de llavors a la comercialització d’equips de protecció individual i a la confecció de roba de seguretat al treball, així com a la formació en prevenció de riscos laborals i primers auxilis.

Objectius

La nostra preocupació és garantir la seguretat laboral en cada lloc de treball, oferint productes d’alta qualitat que compleixen la normativa vigent, i un servei d’atenció al client personalitzat, garantint la responsabilitat i seriositat de la nostra activitat. El nostre equip està format per professionals altament qualificats.


Presentación


Protec Laboral inició sus actividades en 2001 y se dedica desde entonces a la comercialización de equipos de protección individual y a la confección de ropa de seguridad en el trabajo, así como formación a la en prevención de riesgos laborales y primeros auxilios.

Objetivos

Nuestra preocupación es garantizar la seguridad laboral en cada puesto de trabajo, ofreciendo productos de alta calidad que cumplen la normativa vigente, y un servicio de atención al cliente personalizado, garantizando la responsabilidad y seriedad de nuestra actividad. Nuestro equipo está formado por profesionales altamente cualificados.


Presentation


Protec Laboral started its activities in 2001 and commercializes since then individual protective equipment and making clothes for the safety at work.

Aims

We care about guaranteeing the safety at work, offering highly qualified products, which obey the prevailing norm, and a personalized customer service, guaranteeing the responsibility and seriousness of our activity. Our team is formed by highly qualified professionals.